Současnost SDH

Řady hasičů a hasiček se v průběhu let rozšířily až na dnešních 73 členů. V čele sboru stojí patnáctičlenný výbor, kterému předsedá starosta sboru Vladimír Kuchařík. Velitelem je Josef Valuch.

Služebně nejstarší člen SDH pan Jaroslav Hruška, Kunovice č. 1, je členem už 63 let.

Hlavní činnost sboru se soustředí na sportovní činnost, která nese tradici již ze sedmdesátých let minulého století. Členové kunovického sboru patřili a patří k nejlepším sportovcům v okrese.

Mnoho úsilí věnovali kunovičtí hasiči zhotovení vlastního cvičiště, s jehož výstavbou začali v roce 2007. Z vlastních prostředků a za finanční podpory obecního úřadu si společnými silami vybudovali základnu pro útoky, sociální zařízení, přístřešek na nářadí, buňku na občerstvení, elektriku, rozvody vody a překážky pro mužská i ženská družstva.

Členové sboru se účastní brigád pořádaných obcí, hlavně při sázení stromků. Snaží se také zabezpečit chod své činnosti a pořádají na podzim sběr železného šrotu, olověných akumulátorů a jablek.


SEZNAM ČLENŮ


Bártek Lukáš

Hruška Jiří

Staněk Ivo

Bártková Petra

Hruška Roman

Stieber Jaroslav

Blažková Tereza

Hruška Zdeněk

Stieberová Karla

Dohnal Pavel

Jiříček Martin

Stieberová Markéta

Dohnal Petr

Jiříček Ondřej

Stieberová Natálie

Doležal Libor

Koblihová Zuzana

Suchánek Pavel

Doležalová Anežka

Křižan Radek

Syryčanská Věra

Doležalová Jiřina

Křižanová Ivana

Škařupa František

Frýdek Jan

Kuchařík Petr

Škařupa Radim

Gába Rudolf

Kuchařík Vladimír

Škařupa Vladislav

Gába Tomáš

Kuchaříková Anna

Václavíková Nikola

Gába Vladimír

Kuchaříková Ivana

Valuch Josef

Gába Vladimír ml.

Kuchaříková Vladimíra

Valuch Vlastimil

Gába Zdeněk

Kundrát František

Víchová Věra

Gábová Ludmila

Kundrát Jan

Vraj František

Gábová Ludmila ml.

Kundrát Rudolf

Wiesner Bronislav

Gábová Markéta

Marečková Lenka

Wiesner Dan

Gábová Petra

Ochman Milan

Wiesnerová Michaela

Haša Karel

Orel Bohumil

Zajíc Vladimír

Hermanová Barbora

Ovčáčík Vítězslav

Zavidčák Josef

Hermanová Marie

Pavlištík Jaroslav

Žídek Jan

Hermanová Martina

Pavlištíková Petra

Žídek Michal

Horňák Ondřej

Perutková Nikol

Žídek Petr

Hruška Jaroslav

Smahel Josef

 

Hruška Jaroslav ml.

Staněk František

 

Výzbroj a výstroj SDH Kunovice

V roce 1890, při založení hasičského sboru v Kunovicích, dala obec sboru k používání ruční přenosnou stříkačku. Zakoupila i další nejnutnější výzbroj a výstroj, která se neustále zlepšovala a obnovovala. V roce 1898 byly zakoupeny tři malé ruční stříkačky (berlovky), které tehdy nahrazovaly dnešní ruční hasicí přístroje. Bylo také zakoupeno 200 metrů nových hadic a další nutná výzbroj. Sbor zakoupil i nové vycházkové stejnokroje (hasičské čamary) pro všechny členy spolku.

Velkým posílením sboru byl nákup nové ruční stříkačky v roce 1904. Tato stříkačka byla určena pro koňský potah. Svoji výzbroj a výstroj měl sbor uloženou v budově, která stála na návsi vedle tehdejší školní stodoly. Tato budova sloužila z části jako obecní stodola, zbrojnice a obecní šatlava. Poněvadž tato budova byla dřevěná a v chatrném stavu, rozhodlo obecní zastupitelstvo o výstavbě nové zbrojnice. Tato byla postavena v roce 1924 na prostranství před tehdejší hospodou.

V roce 1945 získal spolek od obce motorovou stříkačku vyrobenou firmou Sigmund z Čech u Prostějova a 30. května 1946 obdržel sbor vůz Ford od humanitární organizace Unra.

Tato výzbroj sloužila až do roku 1962. Na popud události z roku 1961, kdy družstva mužů a žen na okresní soutěži propadla díky vadnému stroji, byla v roce 1962 pořízena nová stříkačka PS 8. Díky úspěchům mladých hasičů pak sbor dostal cisternový vůz CAS 16 RTHP (1976) a stříkačku PS 12 (1982). V běhu let sbor získal ještě Tatru T 148 a Liaz Škoda 706 RTO CAS 24.

Novou zbojnici (jak ji můžeme vidět dnes) sbor postavil v roce 1971 vedle dnešního obecního úřadu. Byla sem přestěhována veškerá technika, výzbroj a výstroj sboru. Technika byla opět rozšířena po úspěchu žen na krajské soutěži konané v roce 1988. Sbor dostal od krajského sdružení Avii DA 12.

V roce 2005 se členové výboru zasloužili o získání staršího výjezdového vozidla Tatry T815 CAS 32. Toto vozidlo nahradilo již dosluhující Tatru T148, kterou sbor do té doby vlastnil.

V roce 2006 si pak sbor vlastním nákladem pořídil devítimístné vozidlo Renault Master na přepravu soutěžního družstva žen.

Kunovická výjezdová jednotka má v současnosti 19 členů, kteří v roce 2009 zasahovali sedmkrát při technické pomoci a požárech. Vybavenost sboru je na velmi slušné úrovni. Mimo zmíněná vozidla vlastní sbor také plovoucí čerpadlo a šest zásahových obleků. Na konci roku 2009 byla zakoupena také motorová pila a žebřík. V roce 2010 sbor částečně přispěl na pořízení 10 nových vycházkových obleků pro členy sboru.

Členové výjezdové jednotky:

Pavel Herman, Ing. Tomáš Mareček, Vladimír Kuchařík, Pavel Suchánek, Vladimír Gába, Rudolf Gába, Zdeněk Hruška, Libor Doležal, Jaroslav Stieber, Petr Kuchařík, Pavel Dohnal, Petr Dohnal, Tomáš Gába, Radim Škařupa, Jan Frýdek, Lukáš Bártek, Miroslav Ovčačík, Martin Jiříček, Jaroslav Pavlištík

SPORTOVNÍ ČINNOST

Sportovní činnost SDH Kunovice má svůj původ již ve cvičeních, která se konala pravidelně od roku 1924. Byla to cvičení v okolních vesnicích, nejčastěji v Loučce. Celkem se konala čtyři cvičení do roka. Hlavním účelem bylo zajistit připravenost k hašení požáru a zkouška hasící techniky. Hasiči z Kunovic patřili vždy k velmi dobře připraveným. Z jednatelských kronik se o konkrétních výsledcích nedočítáme přesné údaje. Pouze se objevují zmínky, že se hasiči účastnili okrskových a okresních soutěží.

Podrobnější informace máme až ze 70. let. V té době byl nejlepším sportovcem u sboru pan Jaroslav Hruška, který pravidelně obsazoval přední příčky na soutěžích. Na jeho úspěchy pak navázal jeho bratr Zdeněk Hruška a Vladimír Kuchařík, kteří se v roce 1980 zúčastnili Mistrovství Československé republiky dobrovolných hasičů, které se konalo ve Valašském Meziříčí. Nelze však vypíchnout jen tři členy sboru. V Kunovicích byli vždy dobří sportovci.

V osmdesátých letech se sportovní činnost zaměřovala především na postupová kola (okrsková, okresní a krajská). Na těchto soutěžích bylo nutné pro postup splnit 3 disciplíny. Byly to: běh na 100 m s překážkami, pořadová příprava a splnění požárního útoku.

Požární útok, který byl v této době ještě v plenkách, se začal pomalu zdokonalovat a vylepšovat. Převratným systémem v požárním útoku bylo využití tzv. naběračky vody a nový způsob šroubování koše. Mezi průkopníky této tehdy nové metody byla dvojice Petr Hruška a Radomír Vraj. Samozřejmě u ostatních družstev si musel tento nový systém teprve vydobýt respekt, ale dnes si požární útok jinak nejde představit. Pokud tehdejší družstvo chtělo uspět na pohárových soutěžích, bylo nutné upravit obsah stříkačky na 1300 ccm a více. Této technické věci se ujal Josef Valuch. Tím se stalo tehdejší družstvo mužů špičkou ve své době. Mezi členy tehdejšího sportovního družstva patřili: Pavel Herman, František Vraj ml., František Škařupa, Roman Hruška, Petr Hruška, Radomír Vraj, Pavel Suchánek, Bronislav Wiesner.

Mezi četné úspěchy družstva patří například 1. místo na okresní soutěži konané v Rožnově pod Radhoštěm.

Žádné družstvo však nemůže cvičit navěky. Také díky generační propasti v tehdejším sboru došlo k rozpadu družstva a odchodu části členů do sousedního sboru v Babicích, kde někteří členové působí dodnes.

Ostudu Kunovicím rozhodně nedělá ani dnešní družstvo mužů. Po několika obměnách kádru našli to správné složení, ve kterém začali šlapat na paty svým největším soupeřům. O kvalitě družstva svědčí i umístění v soutěži O pohár hejtmana Zlínského kraje, kde v roce 2009 skončili na druhém místě. Členové tohoto družstva zároveň patří na okresní soutěži k nejlepším běžcům přes překážky.

Nezahálí ani družstvo veteránů, kteří se pravidelně zúčastňují okrskových a okresních postupových soutěží.

V roce 1941 byl zřízen při sboru oddíl žactva. Prvním velitelem byl Jan Orel. U zrodu stálo celkem 13 členů tohoto oddílu. Oddíl žactva sloužil jako záloha při požárech. Zároveň se zúčastňovali i soutěží konaných v okolních vesnicích. V budoucnu na tento oddíl navázal kroužek Mladý požárník, který byl založen v listopadu 1987. Účelem tohoto kroužku bylo zaujmout děti a pomocí hry je naučit prevenci a vychovat dobrého hasiče. Tento kroužek měl celkem 27 členů z řad tehdejších dětí v Kunovicích. Kroužek vedli manželé Stieberovi. Děti se účastnily soutěží, v nichž dosahovaly velmi dobrých výsledků. Poslední vystoupení těchto dětí (již v jiné sestavě) bylo na branném závodě v roce 1995. V současnosti nemá SDH žádný žákovský ani dorostenecký oddíl.

Taktéž sportovní družstva žen mají v Kunovicích svou tradici. Jak již bylo zmíněno v první kapitole, byl u sboru založen ženský oddíl v roce 1930. Z původní samaritánské činnosti se ženy pomalu přetransformovaly na činnost sportovní. Za zmínku stojí družstvo žen, které cvičilo v roce 1962.

V roce 1985 došlo k znovuzaložení ženského sportovního družstva. Obnovení této sportovní tradice se uskutečnilo na popud pořádání okrskové soutěže v Kunovicích. U zrodu stály: Hana Hrušková, Jana Einšpiglová, Zdenka Vrajová, Jiřina Doležalová, Marcela Orlová, Jitka Novosadová, Lidka Minářová. Děvčata trénovala Na Drahách, kde pro tento účel byly postavené stovkové překážky. V domácí okrskové soutěži pak skončily ženy druhé. Po roce byly jejich řady rozšířeny o další členky: Iveta Gábová, Božena Gábová, Marie Vrajová, Ivana Eišpiglová, Olga Hermanová, Anna Marečková, Pavla Einšpiglová. Družstvo bylo ve své době velmi úspěšné hlavně v běhu na 100 metrů s překážkami. Celou zimu ženy trénovaly v místním hostinci pod přísným dohledem trenéra Kuchaříka. Odměnou jim pak bylo třetí místo na krajské soutěži ve Frýdku – Místku v roce 1988.

V roce 1998 se pak ženy sešly opěk k obnovení své činnosti. Složení družstva se měnilo, až našly svou ideální sestavu a vydobyly si pověst jednoho z nejúspěšnějších ženských družstev v celém okrese i republice. Během své desetileté kariéry dokázaly ženy třikrát vyhrát třináctikolovou extraligu České republiky v požárním útoku, a to v letech 2002, 2005 a 2006. Byly to tyto ženy: Ludmila Gábová, Miroslava Gábová, Marie Hermanová, Věra Syryčanská, Věra Víchová, Ivana Křižanová, Ivana Topičová, Dagmar Nevřelová, Lenka Marečková. Družstvo ukončilo sice svou aktivní činnost před dvěma lety, ale už má své nástupkyně. Jsou to mladá děvčata do dvaceti let, která začala cvičit v roce 2007. Hned v následujícím roce získala prvenství v prestižní soutěži O pohár hejtmana Zlínského kraje a postoupila také do krajského kola, kde skončila druhá. Velmi dobré výsledky si kunovické ženy zapsaly také v roce 2009, čímž potvrdily, že patří v požárním útoku ke krajské elitě.

Aktuální složení sportovních družstev:

Ženy: Petra Gábová (Kelč), Nikol Perutková, Barbora Hermanová, Nikola Václavíková, Zuzana Koblihová (Loučka), Petra Pavlištíková, Petra Koblihová (Loučka) a Markéta Gábová.

Muži: Radim Škařupa, Lukáš Bártek, Pavel Dohnal, Jan Frýdek, Petr Kuchařík, Marek Pavelka (Lhota u Kelče), Michal Frydrych (Lhota u Kelče).

Muži nad 35 let: Josef Valuch, Vladimír Kuchařík, Vladimír Gába, Jaroslav Stieber, Vít Kobliha (Loučka), Martin Jiříček, Zdeněk Hruška, Tomáš Mareček.
Aktualizováno Čtvrtek, 10 Březen 2011 08:42